Zaznacz stronę

Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI DO NIEPUBLICZNEJ DWUJĘZYCZNEJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 1 W RADOMIU ORAZ PRZEDSZKOLA 2LANGUAGES

Przedszkole nie jest zobowiązane do podawania przyczyn niezakwalifikowania Dziecka do
kolejnego etapu rekrutacji, a także powodów nieprzyjęcia go do przedszkola.
Przy tworzeniu zespołu klasowego pod uwagę brane są:

 1. Względnie wyrównany poziom intelektualny.
 2. Predyspozycje psychiczne i emocjonalne dzieci.
 3. Możliwość stworzenia grupy, która będzie umiała ze sobą współpracować, w której
  dzieci będą się czuły bezpiecznie i z sukcesem rozpoczną proces kształcenia.
  Podpisanie umowy oświatowej dla Ucznia następuje po pozytywnym przebiegu rekrutacji
  oraz akceptacji przez Rodziców wszelkich warunków. Rodzic jest zobowiązany do podpisania
  umowy o kształcenie w terminie 14 dni od otrzymania informacji o pozytywnym wyniku
  rekrutacji. Niepodpisanie umowy w tym terminie skutkuje usunięciem z listy kandydatów
  zakwalifikowanych.
  Dyrektor, w razie potrzeby, ma prawo przeprowadzić nabór dodatkowy w późniejszym
  okresie. Mogą w nim brać udział również dzieci zakwalifikowane na listę rezerwową.​
  Kandydaci do szkoły
  Uczniowie przyjmowani są tylko w przypadku, gdy w danej klasie są wolne miejsca.
  Rekrutacja do Szkoły jest trzyetapowa:
  Etap I
  Pierwszym etapem jest spotkanie Dyrektora z Rodzicami kandydata. Podczas spotkania
  Rodzice mają możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną przedszkola oraz
  obowiązującym systemem nauczania, oceniana i regulaminem.
  Etap II
  Podczas tego etapu nauczyciele przedmiotowi sprawdzają wiedzę i umiejętności kandydata
  z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego, wymagane na poziomie klasy, do której
  aplikuje. Sprawdzian odbywa się w formie ustnej lub pisemnej.
  Etap III
  Jest fakultatywny. O potrzebie odbycia etapu III decyduje Dyrektor.
  W rekrutacji uczestniczy psycholog szkolny. Jego zadaniem jest poznanie kandydata, jego
  potrzeb i możliwości oraz zdolności adaptacyjnych w nowym zespole klasowym.
  Informację o wyniku rekrutacji udzielają pracownicy szkoły w wyznaczonym przez
  Dyrektora terminie.
  Szkoła nie udziela informacji, na temat przyczyn nieprzyjęcia do szkoły.
  Podpisanie umowy oświatowej dla Ucznia następuje po pozytywnym przebiegu rekrutacji
  oraz akceptacji przez Rodziców wszelkich warunków. Rodzic jest zobowiązany do podpisania
  umowy o kształcenie w terminie 14 dni od otrzymania informacji o pozytywnym wyniku
  rekrutacji. Niepodpisanie umowy w tym terminie skutkuje usunięciem z listy kandydatów zakwalifikowanych.