Zaznacz stronę

Rejestracja prywatnej szkoły

Za nami już pierwszy etap procesu wpisu prywatnej dwujęzycznej szkoły podstawowej do ewidencji placówek oświatowych.W dniu 1 marca br. nasza szkoła uzyskała pozytywną opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Aby uzyskać pozytywną opinię MKO szkoła musiała spełnić kilka warunków wynikających z ustawy o systemie oświaty, tj.

– zobowiązać się do realizowania programów nauczania uwzględniające podstawy programowe wymienione w ustawie;

– wykazać, że liczba obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowana będzie w cyklu nie krótszym i w wymiarze nie niższym niż łączny obowiązkowy wymiar zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły podstawowej;

– zobowiązać się do stosowania zasad klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ustawie, z wyjątkiem egzaminów wstępnych;

– zobowiązać się do prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania ustalonej dla szkół publicznych;

– wykazać kwalifikacje nauczycieli przewidzianych do prowadzenia obowiązkowych zajęć edukacyjnych.