Zaznacz stronę
Informacje RODO

1. Prawo dostępu do danych (do informacji i kopii danych)

Osoba, która chce się dowiedzieć, czy administrator przetwarza dane na jej temat, może zwrócić się do administratora o udzielenie informacji. Wniosek w tej sprawie nie wymaga uzasadnienia. Wniosek może mieć dowolną formę: może to być wniosek pisemny , elektroniczny bądź zapytanie ustne. Administrator zobowiązany jest dokonać weryfikacji tożsamości osoby składającej wniosek by upewnić się, że dane zostaną przekazane właściwej osobie. Wydanie kopii przetwarzanych danych wnioskującej osobie jest nieodpłatne przy pierwszym wniosku; za kolejne kopie możliwa jest rozsądna opłata.

Administrator bez zbędnej zwłoki, nie dłuższym niż 1 miesiąc od otrzymania żądania udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.

Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO

2. Prawo do sprostowania danych

Osoba której dane dotyczą, ma prawo żądania dokonania korekty bądź usunięcia jej danych, jeśli są one nieprawdziwe, niepełne lub zostały zebrane w sposób sprzeczny z ustawą
Ciężar wykazania nieprawidłowości spoczywa na osobie, której dane dotyczą.

Administrator bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od otrzymania żądania udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.
Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO

3. Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym)

W określonych w rozporządzeniu przypadkach prawodawca unijny przyznał osobie, której dane dotyczą, uprawnienie do żądania od administratora usunięcia danych jej dotyczących. Uprawnienie to, określane także mianem „prawa do bycia zapomnianym”.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna,
że dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych, stwierdzi, że dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, stwierdzi, że dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator, stwierdzi, że dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego
może zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia danych.

Ciężar dowodu (wykazania nieprawidłowości, nielegalności przetwarzania bądź zbędności danych) ciąży na osobie, której dane dotyczą.
Administrator bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od otrzymania żądania – powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.

Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych, może zwrócić się do Administratora z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
Administrator bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym od 1 miesiąca od otrzymania żądania, powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. Termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.

Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO

5. Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do Administratora z wnioskiem o przeniesienie danych osobowych, jeżeli zamierza zmienić dostawcę usług. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, jeżeli czynności, które są wykonywane w ramach procesów przetwarzania, realizowane są przez systemy informatyczne lub inne mechanizmy pozwalające na automatyzację (wykonywanie czynności przez maszynę samoczynnie, bez każdorazowego działania człowieka). Dla możności skorzystania z prawa do przenoszenia danych prawodawca unijny wymaga łącznego spełnienia przesłanek dotyczących: podstawy przetwarzania (zgoda lub umowa) oraz sposobu przetwarzania (zautomatyzowany).
Administrator bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie 1miesiąca od otrzymania żądania, udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.

Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO

6. Prawo do sprzeciwu

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu danych na swój temat, może wnieść do Administratora sprzeciw. Sprzeciw nie przysługuje jednak w przypadku, gdy osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych. Jeżeli osoba nie chce, aby Administrator dalej przetwarzał jej dane, powinna cofnąć zgodę (choć skutek może być taki sam, to z punktu widzenia prawnego sprzeciw i odwołanie zgody to konstrukcje odmienne). Sprzeciw nie przysługuje również w przypadku, gdy:
– podstawą przetwarzania danych osobowych jest konieczność realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO.);
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.);
– przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).
Administrator bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie 1miesiąca od otrzymania żądania, udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.

Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO

7. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie.
Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.
Każda osoba fizyczna prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna , iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

Klauzula informacyjna w sprawie monitoringu wizyjnego

KLAUZULA INFORMACYJNA O WYKORZYSTYWANIU MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „NEWMINE” Karolina Sznyrowska, ul. Nowofolwarczna 16A, 26-600 Radom
Kontakt w sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowych – farbiszewski.przedszkole@gmail.com
Celem przetwarzania jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w obiekcie oraz zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów należących do Administratora.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa; inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe celem realizacji zadań serwisowych lub innych na podstawie uprawnień nadanych przez Administratora;
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 dni, chyba że zaistnieją okoliczności upoważniające ADO do wydłużenia okresu przechowywania w celu realizacji obowiązków prawnych ADO;
Posiada Pani/Pan prawo do:
dostępu do treści swoich danych osobowych – korzystając z tego prawa ma Pani/Pan możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane;
prawo do sprostowania swoich danych – korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia nieprawidłowych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu;
prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzania danych; w przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać;
prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych; w przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznie usunięcia danych; prawo to nie dotyczy sytuacji, gdy dane osobowe są przetwarzane do celów związanych z wywiązaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi;
prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa można w każdym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny);
wniesienie skargi do organu nadzorczego, tj. prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych

Wypełniony wniosek można przesyłać mailowo, do Administratora Danych na adres mailowy: szkola@niepublicznaradom.edu.pl