Zaznacz stronę

Rekrutacja – szkoła

Kandydaci do szkoły

Uczniowie przyjmowani są tylko w przypadku, gdy w danej klasie są wolne miejsca. Rekrutacja do Szkoły jest trzyetapowa:
Etap I
Pierwszym etapem jest spotkanie Dyrektora z Rodzicami kandydata. Podczas spotkania Rodzice mają możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną przedszkola oraz obowiązującym systemem nauczania, oceniana i regulaminem.
Etap II
Podczas tego etapu nauczyciele przedmiotowi sprawdzają wiedzę i umiejętności kandydata z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego, wymagane na poziomie klasy, do której aplikuje. Sprawdzian odbywa się w formie ustnej lub pisemnej.
Etap III
Jest fakultatywny. O potrzebie odbycia etapu III decyduje Dyrektor.
W rekrutacji uczestniczy psycholog szkolny. Jego zadaniem jest poznanie kandydata, jego potrzeb i możliwości oraz zdolności adaptacyjnych w nowym zespole klasowym. Informację o wyniku rekrutacji udzielają pracownicy szkoły w wyznaczonym przez Dyrektora terminie.
Szkoła nie udziela informacji, na temat przyczyn nieprzyjęcia do szkoły.
Podpisanie umowy oświatowej dla Ucznia następuje po pozytywnym przebiegu rekrutacji oraz akceptacji przez Rodziców wszelkich warunków. Rodzic jest zobowiązany do podpisania umowy o kształcenie w terminie 14 dni od otrzymania informacji o pozytywnym wyniku rekrutacji. Niepodpisanie umowy w tym terminie skutkuje usunięciem z listy kandydatów zakwalifikowanych.