Zaznacz stronę

Rekrutacja – szkoła

Kandydaci do szkoły

Zasady rekrutacji do Niepublicznej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr1 w Radomiu
Rodzice zgłaszają dzieci do szkoły przez formularz online lub telefoniczne pod numerem 691 499 050.
Termin spotkań rekrutacyjnych ustala Szkoła. Do Szkoły może zostać przyjęty kandydat, który spełnia kryteria ustalone w przepisach oświatowych.
Opłaty rekrutacyjnej w kwocie 200 zł należy dokonać gotówkę w sekretariacie szkoły. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia w procesie rekrutacyjnym.
Kandydaci do klas I-III
Rekrutacja do klas I-III przebiega w dwóch etapach.
Etap I
Pierwszym etapem jest spotkanie Dyrektora z Rodzicami kandydata. Podczas spotkania Rodzice mają możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły oraz obowiązującym systemem nauczania, oceniana, statutem i regulaminem.
Etap II
Podczas tego etapu nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego sprawdzają wiedzę i umiejętności kandydata z edukacji matematycznej, edukacji polonistycznej i języka angielskiego, wymagane na poziomie klasy, do której aplikuje. Sprawdzian odbywa się w formie ustnej lub pisemnej. W rekrutacji uczestniczy psycholog/pedagog szkolny. Jego zadaniem jest poznanie kandydata, jego potrzeb i możliwości oraz zdolności adaptacyjnych w nowym zespole klasowym.
Informację o wyniku rekrutacji udzielają pracownicy szkoły w wyznaczonym przez Szkołę terminie.
Szkoła nie ma obowiązku udzielania informacji, na temat przyczyn nieprzyjęcia do szkoły.
Podpisanie umowy oświatowej dla Ucznia następuje po pozytywnym przebiegu rekrutacji oraz akceptacji przez Rodziców wszelkich warunków. Rodzic jest zobowiązany do podpisania umowy o kształcenie w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji o pozytywnym wyniku rekrutacji. Podpisanie umowy jest równoznaczne z dokonaniem opłaty wpisowego w kwocie 1000zł. Niepodpisanie umowy w terminie 5 dni skutkuje usunięciem z listy kandydatów zakwalifikowanych.
Kandydaci do klas IV – VII
Uczniowie przyjmowani są tylko w przypadku, gdy w danej klasie są wolne miejsca. Rekrutacja do Szkoły przebiega w dwóch etapach.
Etap I
Pierwszym etapem jest spotkanie Dyrektora z Rodzicami kandydata. Podczas spotkania Rodzice mają możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły oraz obowiązującym systemem nauczania, oceniana, statutem i regulaminem.
Etap II
Podczas tego etapu nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego sprawdzają wiedzę i umiejętności kandydata z edukacji matematycznej, edukacji polonistycznej i języka angielskiego, wymagane na poziomie klasy, do której aplikuje. Sprawdzian odbywa się w formie ustnej lub pisemnej. W rekrutacji uczestniczy psycholog/pedagog szkolny. Jego zadaniem jest poznanie kandydata, jego potrzeb i możliwości oraz zdolności adaptacyjnych w nowym zespole klasowym.
Informację o wyniku rekrutacji udzielają pracownicy szkoły w wyznaczonym przez Szkołę terminie.
Szkoła nie ma obowiązku udzielania informacji, na temat przyczyn nieprzyjęcia do szkoły.
Podpisanie umowy oświatowej dla Ucznia następuje po pozytywnym przebiegu rekrutacji oraz akceptacji przez Rodziców wszelkich warunków. Rodzic jest zobowiązany do podpisania umowy o kształcenie w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji o pozytywnym wyniku rekrutacji. Podpisanie umowy jest równoznaczne z dokonaniem opłaty wpisowego w kwocie 1000zł. Niepodpisanie umowy w terminie 5 dni skutkuje usunięciem z listy kandydatów zakwalifikowanych.