Zaznacz stronę

Rekrutacja – przedszkole

Zasady rekrutacji do Niepublicznego Przedszkola 2Languages

Niepubliczne Przedszkole 2Languages mieści się w budynku Niepublicznej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Radomiu, przy ulicy Radomskiego 10.

Rodzice zgłaszają dzieci do grupy Rocznego Przygotowania Przedszkolnego przez formularz online lub telefoniczne pod numerem 691 499 050.

Termin spotkań rekrutacyjnych ustala Przedszkole. Do Przedszkola może zostać przyjęty kandydat, który spełnia kryteria związane z wiekiem, ustalone w przepisach oświatowych.

Opłaty rekrutacyjnej w kwocie 200 zł należy dokonać gotówkę w sekretariacie przedszkola. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia w procesie rekrutacyjnym.

Kandydaci do grupy Rocznego Przygotowania Przedszkolnego

Rekrutacja do grupy Rocznego Przygotowania Przedszkolnego przebiega w trzech etapach, które odbywają się w lutym, marcu oraz kwietniu. Dokładne terminy są podawane przez Przedszkole z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem.


Etap I
Pierwszym etapem jest spotkanie Dyrektora z Rodzicami kandydata. Podczas spotkania Rodzice mają możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną przedszkola oraz obowiązującym systemem nauczania, oceniania, statutem i regulaminem.
Etap II
Kolejnym etapem są spotkania rekrutacyjne dla kandydatów do grupy Rocznego Przygotowania Przedszkolnego w przedszkolu 2Languages. Podczas spotkań kandydaci biorą udział w specjalnie przygotowanych zabawach. Ich celem jest określenie dojrzałości edukacyjnej w sferze intelektualnej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej, a także wiedzy ogólnej oraz kultury osobistej dziecka. Dziecku towarzyszy zespół rekrutacyjny. W skład zespołu wchodzą: dyrektor, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, psycholog lub pedagog oraz nauczyciel języka angielskiego.


Etap III
Jest fakultatywny. O potrzebie odbycia etapu III decyduje Dyrektor.
Trzecim etapem jest uczestnictwo kandydata w zajęciach grupowych. Odbywa się wyłącznie dla kandydatów zakwalifikowanych do tego etapu przez Dyrektora.
Po zakończeniu rekrutacji tworzona jest lista dzieci przyjętych i lista rezerwowa. Informacje o wynikach rekrutacji udzielane są przez pracowników przedszkola w wyznaczonym przez Przedszkole terminie.
Przedszkole nie jest zobowiązane do podawania przyczyn niezakwalifikowania Dziecka do kolejnego etapu rekrutacji, a także powodów nieprzyjęcia go do przedszkola.

Trzecim etapem jest uczestnictwo kandydata w zajęciach grupowych. Odbywa się wyłącznie dla kandydatów zakwalifikowanych do tego etapu przez Dyrektora.

Po zakończeniu rekrutacji tworzona jest lista dzieci przyjętych i lista rezerwowa. Informacje o wynikach rekrutacji udzielane są przez pracowników przedszkola w wyznaczonym przez Przedszkole terminie.

Przedszkole nie jest zobowiązane do podawania przyczyn niezakwalifikowania Dziecka do kolejnego etapu rekrutacji, a także powodów nieprzyjęcia go do przedszkola.

Przy tworzeniu grupy przedszkolnej pod uwagę brane są:

  1. Względnie wyrównany poziom intelektualny.
  2. Predyspozycje psychiczne i emocjonalne dzieci.
  3. Możliwość stworzenia grupy, która będzie umiała ze sobą współpracować, w której dzieci będą się czuły bezpiecznie i z sukcesem rozpoczną proces kształcenia.

Podpisanie umowy oświatowej dla Dziecka następuje po pozytywnym przebiegu rekrutacji oraz akceptacji przez Rodziców wszelkich warunków. Rodzic jest zobowiązany do podpisania umowy o kształcenie w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji o pozytywnym wyniku rekrutacji. Podpisanie umowy jest równoznaczne z dokonaniem opłaty wpisowego w kwocie 1000zł. Niepodpisanie umowy w terminie 5 dni skutkuje usunięciem z listy kandydatów zakwalifikowanych.

Przedszkole, w razie potrzeby, ma prawo przeprowadzić nabór dodatkowy w późniejszym okresie, jeśli w grupie są wolne miejsca.