Zaznacz stronę

 

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji do Niepublicznej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr1 w Radomiu oraz Przedszkola 2languages:

– rocznego przygotowania przedszkolnego

– pierwszych

– drugich

Rekrutacja jest płatna. Zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie opłata wynosi 200PLN.
Rodzice mogą zgłaszać dzieci drogą telefoniczną lub osobiście w sekretariacie szkoły.
Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia w procesie rekrutacyjnym.

Kandydaci do RPP

Rekrutacja do RPP przebiega w trzech etapach, które odbywają się w lutym, marcu oraz kwietniu. Dokładne terminy są podawane przez Dyrektora z minimum 10-dniowym wyprzedzeniem.
Etap I
Pierwszym etapem jest spotkanie Dyrektora z Rodzicami kandydata. Podczas spotkania Rodzice mają możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną przedszkola oraz obowiązującym systemem nauczania, oceniana i regulaminem.
Etap II

Kolejnym etapem są spotkania rekrutacyjne dla kandydatów do klasy RPP w przedszkolu 2languages. Podczas spotkań kandydaci biorą udział w specjalnie przygotowanych zabawach. Ich celem jest określenie dojrzałości edukacyjnej w sferze intelektualnej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej, a także wiedzy ogólnej oraz kultury osobistej dziecka. Dziecku towarzyszy zespół rekrutacyjny. W skład zespołu wchodzą: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, psycholog lub pedagog oraz nauczyciel języka angielskiego.
Etap III

Trzecim etapem jest uczestnictwo kandydata w zajęciach grupowych. Odbywa się wyłącznie dla kandydatów zakwalifikowanych do tego etapu przez Dyrektora. Po zakończeniu III Etapu tworzona jest lista dzieci przyjętych i lista rezerwowa. Informacje o wynikach rekrutacji udzielane są przez pracowników szkoły w wyznaczonym przez Dyrektora terminie.​
Przedszkole nie jest zobowiązane do podawania przyczyn  niezakwalifikowania Dziecka do kolejnego etapu rekrutacji, a także  powodów nieprzyjęcia go do przedszkola.
Przy tworzeniu zespołu klasowego pod uwagę brane są:

  1. Względnie wyrównany poziom intelektualny.
  2. Predyspozycje psychiczne i emocjonalne dzieci.
  3. Możliwość stworzenia grupy, która będzie umiała ze sobą współpracować, w której dzieci będą się czuły bezpiecznie i z sukcesem rozpoczną proces kształcenia.

Podpisanie umowy oświatowej dla Ucznia następuje po pozytywnym przebiegu rekrutacji oraz akceptacji przez Rodziców wszelkich warunków. Rodzic jest zobowiązany do podpisania umowy o kształcenie w terminie 14 dni od otrzymania informacji o pozytywnym wyniku rekrutacji. Niepodpisanie umowy w tym terminie skutkuje usunięciem z listy kandydatów zakwalifikowanych.
Dyrektor, w razie potrzeby, ma prawo przeprowadzić nabór dodatkowy w późniejszym okresie. Mogą w nim brać udział również dzieci zakwalifikowane na listę rezerwową.

Kandydaci do szkoły

Uczniowie przyjmowani są tylko w przypadku, gdy w danej klasie są wolne miejsca. Rekrutacja do Szkoły jest trzyetapowa:
Etap I
Pierwszym etapem jest spotkanie Dyrektora z Rodzicami kandydata. Podczas spotkania Rodzice mają możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną przedszkola oraz obowiązującym systemem nauczania, oceniana i regulaminem.
Etap II
Podczas tego etapu nauczyciele przedmiotowi sprawdzają wiedzę i umiejętności kandydata z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego, wymagane na poziomie klasy, do której aplikuje. Sprawdzian odbywa się w formie ustnej lub pisemnej.
Etap III
Jest fakultatywny. O potrzebie odbycia etapu III decyduje Dyrektor.
W rekrutacji uczestniczy psycholog szkolny. Jego zadaniem jest poznanie kandydata, jego potrzeb i możliwości oraz zdolności adaptacyjnych w nowym zespole klasowym. Informację o wyniku rekrutacji udzielają pracownicy szkoły w wyznaczonym przez Dyrektora terminie.
Szkoła nie udziela informacji, na temat przyczyn nieprzyjęcia do szkoły.
Podpisanie umowy oświatowej dla Ucznia następuje po pozytywnym przebiegu rekrutacji oraz akceptacji przez Rodziców wszelkich warunków. Rodzic jest zobowiązany do podpisania umowy o kształcenie w terminie 14 dni od otrzymania informacji o pozytywnym wyniku rekrutacji. Niepodpisanie umowy w tym terminie skutkuje usunięciem z listy kandydatów zakwalifikowanych.