Zaznacz stronę

 

Zasady rekrutacji

 1. Rodzice kandydatów składają Arkusz Zgłoszeniowy w sekretariacie szkoły.
 2. Dyrektor szkoły przeprowadza rozmowę wstępną z rodzicami kandydata.
 3. Rodzice kandydatów do klasy pierwszej mają obowiązek przedstawić informację o gotowości szkolnej przygotowaną przez placówkę, w której dziecko realizuje roczne przygotowanie przedszkolne; rodzice kandydatów do klas programowo wyższych mają obowiązek przedstawić świadectwo szkolne ukończenia klasy poprzedzającej.
 4. Przed podjęciem decyzji rekrutacyjnej Kandydat na ucznia szkoły zobowiązany jest uczestniczyć w zajęciach szkolnych przez okres jednego tygodnia. Ma to na celu sprawdzenie poziomu poszczególnych umiejętności i predyspozycji. Udział kandydata w takich zajęciach jest obowiązkowy chyba że Dyrektor Szkoły zdecyduje inaczej.
 5. Decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły
 6. Szkoła zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia Kandydata.
 7. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje po:
 • złożeniu Arkusza Rekrutacyjnego,
 • przedstawieniu informacji o gotowości szkolnej dziecka bądź świadectwa ukończenia poprzedzającej klasy,
 • wpłacie wpisowego,
 • udziale kandydata w zorganizowanych przez szkołę zajęciach próbnych przez okres jednego tygodnia.
 1. Kandydat staje się uczniem Szkoły z chwilą wpisania go do Księgi Uczniów.