Zaznacz stronę
GDPR Information

1. Prawo dostępu do danych (do informacji i kopii danych)

Osoba, która chce się dowiedzieć, czy administrator przetwarza dane na jej temat, może zwrócić się do administratora o udzielenie informacji. Wniosek w tej sprawie nie wymaga uzasadnienia. Wniosek może mieć dowolną formę: może to być wniosek pisemny , elektroniczny bądź zapytanie ustne. Administrator zobowiązany jest dokonać weryfikacji tożsamości osoby składającej wniosek by upewnić się, że dane zostaną przekazane właściwej osobie. Wydanie kopii przetwarzanych danych wnioskującej osobie jest nieodpłatne przy pierwszym wniosku; za kolejne kopie możliwa jest rozsądna opłata.

Administrator bez zbędnej zwłoki, nie dłuższym niż 1 miesiąc od otrzymania żądania udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.

Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO

2. Prawo do sprostowania danych

Osoba której dane dotyczą, ma prawo żądania dokonania korekty bądź usunięcia jej danych, jeśli są one nieprawdziwe, niepełne lub zostały zebrane w sposób sprzeczny z ustawą
Ciężar wykazania nieprawidłowości spoczywa na osobie, której dane dotyczą.

Administrator bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od otrzymania żądania udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.
Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO

3. Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym)

W określonych w rozporządzeniu przypadkach prawodawca unijny przyznał osobie, której dane dotyczą, uprawnienie do żądania od administratora usunięcia danych jej dotyczących. Uprawnienie to, określane także mianem „prawa do bycia zapomnianym”.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna,
że dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych, stwierdzi, że dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, stwierdzi, że dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator, stwierdzi, że dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego
może zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia danych.

Ciężar dowodu (wykazania nieprawidłowości, nielegalności przetwarzania bądź zbędności danych) ciąży na osobie, której dane dotyczą.
Administrator bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od otrzymania żądania – powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.

Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych, może zwrócić się do Administratora z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
Administrator bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym od 1 miesiąca od otrzymania żądania, powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. Termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.

Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO

5. Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do Administratora z wnioskiem o przeniesienie danych osobowych, jeżeli zamierza zmienić dostawcę usług. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, jeżeli czynności, które są wykonywane w ramach procesów przetwarzania, realizowane są przez systemy informatyczne lub inne mechanizmy pozwalające na automatyzację (wykonywanie czynności przez maszynę samoczynnie, bez każdorazowego działania człowieka). Dla możności skorzystania z prawa do przenoszenia danych prawodawca unijny wymaga łącznego spełnienia przesłanek dotyczących: podstawy przetwarzania (zgoda lub umowa) oraz sposobu przetwarzania (zautomatyzowany).
Administrator bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie 1miesiąca od otrzymania żądania, udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.

Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO

6. Prawo do sprzeciwu

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu danych na swój temat, może wnieść do Administratora sprzeciw. Sprzeciw nie przysługuje jednak w przypadku, gdy osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych. Jeżeli osoba nie chce, aby Administrator dalej przetwarzał jej dane, powinna cofnąć zgodę (choć skutek może być taki sam, to z punktu widzenia prawnego sprzeciw i odwołanie zgody to konstrukcje odmienne). Sprzeciw nie przysługuje również w przypadku, gdy:
– podstawą przetwarzania danych osobowych jest konieczność realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO.);
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.);
– przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).
Administrator bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie 1miesiąca od otrzymania żądania, udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.

Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO

7. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie.
Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.
Każda osoba fizyczna prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna , iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

Information clause on surveillance

1. Right of access to data (to information and copies of data)
A person who wants to find out whether the administrator processes data about him can ask the administrator for information. The application in this matter does not require justification. The application may take any form: it may be a written, electronic or oral question. The administrator is obliged to verify the identity of the person submitting the application to make sure that the data will be forwarded to the appropriate person. The issuing of a copy of the processed data to the applicant is free of charge upon the first application; a reasonable fee is possible for subsequent copies.
The administrator shall, without undue delay, no longer than 1 month from receipt of the request, provide the data subject with information about actions taken in connection with the request. If necessary, this period may be extended by another two months due to the complexity of the request or the number of requests. Within a month of receiving the request, the administrator shall inform the data subject of such an extension of the deadline, stating the reasons for the delay.
Obtaining information on the fulfillment of the data subject’s request ends the proceedings in this regard. Obtaining information on failure to comply with the request entitles the data subject to lodge a complaint with the supervisory authority in accordance with Article 77 GDPR.
2. The right to rectify data
The data subject has the right to request correction or deletion of his data if they are false, incomplete or have been collected in a manner contrary to the Act
The burden of demonstrating irregularities lies with the data subject.
The administrator shall, without undue delay, within a period of not more than 1 month from receipt of the request, provide the data subject with information about actions taken in connection with the request. If necessary, this period may be extended by another two months due to the complexity of the request or the number of requests. Within a month of receiving the request, the administrator shall inform the data subject of such an extension of the deadline, stating the reasons for the delay.
Obtaining information on the fulfillment of the data subject’s request ends the proceedings in this regard.
Obtaining information on failure to comply with the request entitles the data subject to lodge a complaint with the supervisory authority in accordance with Article 77 GDPR

3. The right to delete data (being forgotten)
In the cases specified in the regulation, the EU legislator granted the data subject the right to request the administrator to delete data concerning him. This entitlement, also known as „the right to be forgotten”.
If the data subject considers,
that the data are no longer necessary for the purposes for which they were collected or otherwise processed, withdrew the consent on which the processing is based, and there is no other legal basis for the processing, objects to the processing of its data, states that personal data was processed unlawfully, states that personal data must be removed in order to comply with the legal obligation to which the controller is subject, states that personal data has been collected in connection with offering information society services
may ask the Administrator to delete data. The burden of proof (demonstrating irregularities, unlawfulness of processing or redundancy of data) lies with the data subject.
The administrator shall, without undue delay, within a period of not more than 1 month from the receipt of the request – should provide the data subject with information on actions taken in connection with the request. If necessary, this period may be extended by another two months due to the complexity of the request or the number of requests. Within a month of receiving the request, the administrator shall inform the data subject of such an extension of the deadline, stating the reasons for the delay.
Obtaining information on the fulfillment of the data subject’s request ends the proceedings in this regard.
Obtaining information on failure to comply with the request entitles the data subject to lodge a complaint with the supervisory authority in accordance with Article 77 GDPR.

4. Right to restriction of processing
If the data subject questions the correctness of the data, he may request the Administrator to limit the processing of data – for a period allowing the Administrator to check the correctness of this data.
The administrator, without undue delay, within 1 month of receipt of the request, should provide the data subject with information about actions taken in connection with the request. This deadline can be extended by another two months due to the complex nature of the request or the number of requests. Within a month of receiving the request, the Administrator shall inform the data subject of such an extension of the deadline, stating the reasons for the delay.
Obtaining information on the fulfillment of the data subject’s request ends the proceedings in this regard.
Obtaining information on failure to comply with the request entitles the data subject to lodge a complaint with the supervisory authority in accordance with Article 77 GDPR

 

5. Right to data portability
The data subject may request the Administrator to transfer personal data if he intends to change the service provider. Processing takes place in an automated manner if the activities that are carried out as part of the processing processes are carried out by IT systems or other mechanisms that allow automation (the machine performs activities automatically, without any human action). In order to exercise the right to data portability, the EU legislator requires that the conditions relating to the basis of the processing (consent or contract) and the method of processing (automated) are met jointly.
The administrator shall, without undue delay, no longer than within 1 month of receiving the request, provide the data subject with information about the actions taken in connection with the request. If necessary, this period may be extended by another two months due to the complexity of the request or the number of requests. Within a month of receiving the request, the administrator shall inform the data subject of such an extension of the deadline, stating the reasons for the delay.
Obtaining information on the fulfillment of the data subject’s request ends the proceedings in this regard.
Obtaining information on failure to comply with the request entitles the data subject to lodge a complaint with the supervisory authority in accordance with Article 77 GDPR

6. Right to object
If the data subject opposes the processing of data about himself, he can lodge an objection to the Administrator. However, there is no objection if the person has consented to the processing of data. If a person does not want the Administrator to further process his data, he should withdraw his consent (although the effect may be the same, from the legal point of view, opposition and withdrawal of consent are different constructions). There is also no objection if:
– the basis for the processing of personal data is the need to perform the contract (art.6 par.1 lit.b RODO);
– the processing is necessary to fulfill the legal obligation incumbent on the administrator (art.6 par.1 lit.c RODO);
– processing is necessary to protect the vital interests of the data subject or another natural person (Article 6 (1) (d) of the GDPR).
The administrator shall, without undue delay, no longer than within 1 month of receiving the request, provide the data subject with information about the actions taken in connection with the request. If necessary, this period may be extended by another two months due to the complexity of the request or the number of requests. Within a month of receiving the request, the Administrator shall inform the data subject of such an extension of the deadline, stating the reasons for the delay.
Obtaining information on the fulfillment of the data subject’s request ends the proceedings in this regard.
Obtaining information on failure to comply with the request entitles the data subject to lodge a complaint with the supervisory authority in accordance with Article 77 GDPR.

7. Information on the right to lodge a complaint with a supervisory authority
without prejudice to other administrative or legal remedies before a court, any data subject has the right to lodge a complaint with a supervisory authority, in particular in the Member State of his habitual residence, place of work or place of alleged infringement, if he thinks that the processing of data personal data concerning it violates this Regulation.
The supervisory authority to which the complaint has been lodged shall inform the complainant of the progress and effects of examining the complaint, including the possibility of a judicial remedy pursuant to Article 78 GDPR.
Any natural person has the right to lodge a complaint to the President of the Office for the Protection of Personal Data, when he considers that the processing of personal data concerning him violates the provisions of the GDPR.

Documents

KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE MONITORINGU WIZYJNEGO
WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH OSOBOWYCH
WNIOSEK O USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH
WNIOSEK O OGRANICZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
WNIOSEK O PRZENIESIENIE DANYCH OSOBOWYCH
WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Contact about the processing of personal data

Wypełniony wniosek można przesyłać mailowo, do Administratora Danych na adres mailowy: farbiszewski.przedszkole@gmail.com